ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BERT OPTIEK BV

Artikel 1     Algemeen
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Bert Optiek BV en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling.  Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Onder Bert Optiek BV wordt verstaan alle personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Bert Optiek” of “Optiek Uniek”.

Artikel 2     Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Bert Optiek BV zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BERT OPTIEK BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig worden verstrekt. Bij gebreke aan naleving van deze verbintenis zal BERT OPTIEK BV het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele bijkomende kosten vallen ten laste van de klant.
2.2. BERT OPTIEK BV zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die het gevolg is van foutieve/ onvolledige informatie.
2.3. Klachten betreffende de levering moeten aan BERT OPTIEK BV gericht worden binnen de 8 dagen na de levering en in elk geval voor het gebruik van de producten en/of diensten.

Artikel 3    Betaling en factuurvoorwaarden
3.1. De Klant zal het aan Bert Optiek BV verschuldigde bedrag direct bij aflevering van goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Bert Optiek BV voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is en ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per jaar. Daarenboven wordt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 15%, met een minimum van € 125,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.
3.3. Iedere klacht omtrent een factuur dient, op straffe van onontvankelijkheid, aangetekend te worden overgemaakt uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, vergezeld van de eventuele bewijsstukken van staving op de zetel van BERT OPTIEK BV te Tielt.
3.4 Bert Optiek BV is te allen tijde gerechtigd van de Klant een voorschot van 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 4    Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de klant is deze gehouden aan Bert Optiek BV een schadevergoeding van 35% van de verkoopprijs te betalen, met een minimum van 50€.

Artikel 5    Overmacht
BERT OPTIEK BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door BERT OPTIEK BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van BERT OPTIEK BV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. Bijkomend mag Bert Optiek BV het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen.

Artikel 6     Aansprakelijkheid
6.1. Indien BERT OPTIEK BV aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de klant uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. BERT OPTIEK BV is slechts aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van door haar geproduceerde en geleverde goederen veroorzaakte schade of schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is BERT OPTIEK BV niet aansprakelijk.
6.2. Ingeval BERT OPTIEK BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BERT OPTIEK BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van BERT OPTIEK BV in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
6.3. BERT OPTIEK BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BERT OPTIEK BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.
6.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt BERT OPTIEK BV niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen/diensten zal maken en kan BERT OPTIEK BV hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De klant is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte goederen/diensten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen/diensten aanwendt.

7.Klachten
7.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van Bert Optiek BV dienen uiterlijk binnen 8 dagen nadat de Klant het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk of elektronisch bij Bert Optiek BV te worden ingediend.
7.2 Bert Optiek BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.
7.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Bert Optiek BV verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. Bert Optiek BV zal zich steeds voldoende inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

8.Wet Bescherming Persoonsgegevens
8.1 Bert Optiek BV, met zetel te Tielt, Kortrijkstraat 78, zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Bert Optiek BV kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de klant is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Behalve voor de gegevens betreffende de oogsterkte, is het doel eveneens om de Klant te informeren over relevante producten en diensten van Bert Optiek BV en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
De Klant geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zijn/haar uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken op de wijze zoals hierboven uiteengezet.
8.2 Indien de Klant geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Bert Optiek BV en/of derden, kan de Klant dit schriftelijk of elektronisch (door een e-mail aan info@optiekuniek.be) aan Bert Optiek BV laten weten. Dit verzet is kosteloos.
8.3 De Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Bert Optiek BV te richten. Bert Optiek BV zal de Klant, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Bert Optiek BV aanwezige persoonsgegevens. Indien de Klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Klant dit schriftelijk of elektronisch aan Bert Optiek BV te melden op de adressen die hierboven reeds werden meegedeeld.

Artikel 9     Splitsbaarheid
De nietigheid van één clausule van onderhavige voorwaarden tast de geldigheid van de overige clausules niet aan. Indien een clausule nietig wordt verklaard, verbinden de partijen er zich toe deze te vervangen door een clausule die het dichtst aansluit bij de bedoelingen van de partijen en die conform is met de wet.

Artikel 10    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten aangegaan met BERT OPTIEK BV worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, onverminderd het recht voor BERT OPTIEK BV om het geschil te laten beslechten door de rechtbank bevoegd krachtens het gemeen recht.